Vedtægter

Hent som PDF her.Vedtægter § 1: Foreningens navn:
Foreningens navn er Ebeltoft Firma Sport. Ændret den 26.02.1996 til
Ebeltoft Firma- og Familie Idræt.
Stiftet: Den 12.11.1990.


§ 2: Foreningens hjemsted:
Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs kommune.


§ 3: Foreningens formål:
Foreningens formål er, at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.


§ 4: Organisationsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.


§ 5: Medlemskab:
5.1 5.1.Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer.
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.

5.2 Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.


§ 6: Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.


§ 7: Ordinær generalforsamling:
7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Godkendelse af næste års budget.

7. Valg i henhold til lovene.

8. Eventuelt.


7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.4 Generalforsamlinger kan afholdes med fysisk fremmøde, virtuelt eller som en kombination af fysisk fremmøde og virtuelt.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en fjerdedel af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsorden.

 

§ 8: Afstemninger:
8.1 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter.

8.2 Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

8.3 Kun fremmødte har stemmeret.

8.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det.

8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2, kan komme til afstemning.
Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

8.6 Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.


§ 9: Valg:
9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer således:

- Formand

- Kasserer

- Næstformand

- Sekretær

- Idrætskoordinator

9.3 På lige år vælges formand og idrætskoordinator.
På ulige år vælges kasserer og næstformand, sekretær samt udvalgsformænd.

9.4 Ved fratræden i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling,
hvor vedkommende er på valg.

9.5 Udvalgsformændene vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra respektive udvalg.
Et udvalg beslutter selv antallet af medlemmer og finder selv medlemmer til udvalget – disse skal ikke vælges på generalforsamlingen.

9.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år.

9.7 Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant.

9.8 Alle valg gælder for 2 år af gangen.


§ 10: Bestyrelsen:
10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal - herunder formand eller næstformand - er til stede.

10.2 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. dog kan et medlem af bestyrelsen kræve skriftlig afstemning.

 

§ 11: Øvrige udvalg:
11.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver.

11.2 Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og idrætsudvalg.


§ 12: Medlemspligter:

12.1 Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk firmaidrætsforbund gældende vedtægter og retningslinier.

12.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber og hold, at afgive indberetning om medlemstal.
Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen.

12.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.


§ 13: Tegningsret:
13.1 Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

13.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et flertal herfor på generalforsamlingen samt underskrift af et flertal i bestyrelsen.

13.3 Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personlig overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger.


§ 14: Kontingent:
14.1 Kontingentet består af et grundkontingent samt aktivitetskontingent.
-grundkontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
-aktivitetskontingentet fastsættes hvert år af den enkelte afdeling i overensstemmelse med bestyrelsen.

14.2 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.


§ 15: Regnskab og revision:
15.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en status.

15.2 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

15.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

15.4 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

15.5 Revisionen skal foretages ud fra god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 

§ 16: Eksklusion:
16.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer og klubber, der bevisligt ikke overholder foreningens vedtægter og retningslinier, udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer, eller arbejder til skade for foreningen.

16.2 Ligeledes kan et kvalificeret flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse bevisligt arbejder til skade for foreningen.

16.3 Den eller de ekskluderede, kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de også har adgang under sagsbehandlingen.

16.4 Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.


§ 17: Våbenpåtegning:
17.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

17.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.


§ 18: Doping:
18.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

18.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

18.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidrætsforbund's dopingregulativ.

§ 19: Vedtægtsændringer:
19.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

19.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

19.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens love og vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden at §18,pkt.2 behøver at opfyldes.


§ 20: Foreningens opløsning:
20.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

20.2 Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

20.3 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejdet i kommunen.

20.4 Den afgående bestyrelse har pligt til, at forestå afviklingen af foreningen.


Således vedtaget på generalforsamlingen

den 23-02-2023

© 2002 - 2024  LPJ